ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΗ

Κάθε οργανισμός ή εταιρία που επιθυμεί την συνεργασία / συνένωση / ενσωμάτωση και/ή άλλως πως µε τον Σύλλογο , θα πρέπει να είναι νόμιμα εγγεγραμμένος οργανισμός και να έχει μια υπεύθυνη διοικητική δομή και να είναι συµβατός µε τις κατευθυντήριες γραμμές του Σωματείου όπως ορίζονται από το καταστατικό και το Δ.Σ. Η κάθε αίτηση προσχώρησης θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η εξέταση της κάθε αίτησης θα γίνεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.