ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Ιδρυτικό µέλος του Σωματείου δύναται να είναι το µέλος το οποίο έχει υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο του Σωματείου και έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕΛΗ : Πλήρες µέλος του Σωματείου δύναται να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο ανεξάρτητα εθνικότητας , φύλου ή καταγωγής που συμφωνεί µε τους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου, έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και πληρεί τα κριτήρια όπως ορίζονται από το Δ.Σ. Κάθε πλήρες µέλος µε την εγγραφή του στο Σωματείο θα καταβάλλει το ποσό των €80 και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : Εκπαιδευόμενο µέλος δύναται να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο ως ανωτέρω αναφέρεται το οποίο όμως δεν τηρεί τα απαραίτητα κριτήρια για να μπορεί να εγγραφεί ως πλήρες µέλος. Νοείται ότι τα εκπαιδευόμενα µέλη ευθύς µε την πλήρωση των απαραιτήτων κριτηρίων καθίστανται αυτόματα πλήρη.  Η ιδιότητα του µέλους αποκτάται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγουμένως το υποψήφιο µέλος υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής και καταβάλει και τα σχετικά τέλη όπως αναφέρονται πιο κάτω.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ : Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δύναται µε πλειοψηφία των παρόντων τακτικών µελών να ανακηρύξει σαν επίτιμο µέλος Σωματείου οποιονδήποτε έχει συµβάλει σημαντικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : Συνδεόμενο µέλος δύναται να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ασχολείται επαγγελματικά µε οποιοδήποτε κλάδο της ψυχικής υγείας και συμφωνεί µε τους σκοπούς του Σωματείου. Δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι µέλος του Σωματείου για προσωπική διεύρυνση σχέσεων και γνώσεων αναφορικά µε την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.

ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΗ : Προπατορικό µέλος δύναται να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργάζεται στο χώρο της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας µε πολύχρονη πείρα και προσφορά και δεν πληρεί τα κριτήρια για είναι πλήρες µέλος καθώς δεν υπήρχαν τα συγκεκριμένα κριτήρια τότε. Η ιδιότητα του προπατορικού µέλους αποκτάται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγουμένως το υποψήφιο µέλος υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής και καταβάλει και τα σχετικά τέλη όπως αναφέρονται πιο κάτω. Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι µε τις προϋπόθεση που αναφέρεται στο άρθρο 9 του καταστατικού.