ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το ΔΣ του ΣΓΣΨΚ βρίσκεται σε διαδικασίες δημιουργίας κώδικα ηθικής και δεοντολογίας. Μέχρι τότε, τα μέλη του Συνδέσμου οφείλουν να ακολουθούν το “Standards of Conduct, Performance and Ethics British Association for Behavioural & Cognitive Psychotherapies”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην πιο κάτω ιστοσελίδα.

BABCP Standards of Conduct, Performance and Ethics