ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Οι ακόλουθοι εσωτερικοί κανονισμοί συμφωνήθηκαν:

14/10/2015

 • Κριτήρια Πλήρες Μέλους:
  • Κάθε μέλος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 100 ώρες προσωπικής ανάπτυξης και από τις οποίες τουλάχιστο οι 25 ώρες να είναι προσωπικής θεραπείας
  • Αν ένα άτομο έχει αποκτήσει την ειδίκευση του στην ΓΣΨ άλλα δεν τηρεί όλα τα κριτήρια του συνδέσμου θα μπορεί να εγγραφεί ως εκπαιδευόμενο μέλος και να συμπληρώσει αυτά που του υπολείπονται μετά και να ζητήσει επανεξέταση της αίτησης του για πλήρες εγγραφή.
  • Κάθε μέλος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 8 περιστατικά (200 ώρες) πρακτική και 100 ώρες εποπτείας.
  • Για να εγγραφεί ένα άτομο ως εκπαιδευόμενο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει εγγραφή σε αναγνωρισμένη από τον σύνδεσμο σχολή ΓΣΨ και βεβαίωση φοίτησης.
 • Τέλη εγγραφής μελών: 80€ πλήρες μέλη (όπως ορίζεται ήδη από το καταστατικό), 50€ εκπαιδευμένα μέλη, 20€ συνδεόμενα μέλη, 100€ Συνδεόμενοι Οργανισμοί Μέλη, 150€ για Πλήρες Μέλη Οργανισμούς
 • Αγορά Υπηρεσιών: Για αγαθά 150 Ευρώ και άνω θα πρέπει να ζητούνται τουλάχιστο 2 προσφορές από διαφορετικές εταιρείες/άτομα.
 • Απαρτία σε συνεδρίες του ΔΣ: Όσο αφορά το Άρθρο 20 Σύνθεση και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, σημείο: Απαρτία ΔΣ. Συμφωνήθηκε από τα μέλη ΔΣ όπως προστεθούν στους εσωτερικούς κανονισμούς τα ακόλουθα διευκρινιστικά σημεία για να καλύπτεται η ασάφεια του καταστατικού όσο αφορά την απαρτία μελών σε συνεδρία («Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 3τουλάχιστον μέλη του»):
 • Η ύπαρξη απαρτίας να προβλέπει, α). την έγκαιρη (τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν) και έγκυρη (σαφή επικοινωνία και απάντηση), ενημέρωση όλων των μελών του ΔΣ, β). τουλάχιστον τα 2 από τα 3 μέλη να είναι ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος ή/και η Γραμματέας. Η όποια απόφαση πρέπει να καλύπτεται από την ύπαρξη συμφωνημένων πρακτικών με υπογραφές του Πρόεδρου (ή αντιπροέδρου σε περιπτώσεις που χρήζει απαραίτητη και δικαιολογημένη η αντικατάσταση του Προέδρου) και του γραμματέα, αλλιώς ορίζεται ως άκυρη και ανακριβής.
 • Ένταξη οργανισμών/ινστιτούτων ως μέλη του ΣΓΣΨΚ: Ένας οργανισμός για να μπορεί να γίνει πλήρες μέλος, πρέπει να λειτουργεί ως οργανισμός για τουλάχιστο 2 χρόνια, αλλιώς μπορεί να εγγραφεί ως Συνδεόμενο Μέλος – Οργανισμός και να επαναξιολογηθεί η αίτηση του για πλήρες μέλος όταν συμπληρωθούν τα 2 χρόνια λειτουργείας. Δύναται να ζητηθούν περισσότερες διευκρινήσεις και στοιχεία μετά τα 2 χρόνια λειτουργίας του οργανισμού, και αν τρέχει δομημένο πρόγραμμα Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας, στοιχεία του προγράμματος. Σε περίπτωση που ένα μέλος ολοκληρώσει τα 2 χρόνια λειτουργίας του κατά τη διάρκεια ενός τρέχοντος έτους ως συνδεόμενο μέλος δύναται να αιτηθεί επανεξέταση με στόχο την αλλαγή ιδιότητας μέλους ως πλήρες. Από τη στιγμή που το ποσό εγγραφής συνδεόμενου μέλους έχει προεξοφληθεί, ο οργανισμός μέλος δεν έχει άλλες οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΣΓΣΨΚ για το τρέχον έτος.
 • Κάρτα Μέλους: Στα μέλη του Συνδέσμου θα εκδίδεται Ταυτότητα Μέλους με την εγγραφή τους με ημερομηνία λήξης ενός έτους από την ημέρα της εγγραφής τους. Επίσης θα εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής. Στη ταυτότητα θα αναγράφεται αριθμός μητρώου καθώς και τίτλος μέλους. Τίτλοι μέλους μπορεί να είναι: ΕΜ/ΣΓΣΨΚ (εκπαιδευόμενο μέλος), ΠΜ/ΣΓΣΨΚ (πλήρη μέλη), ΣΜ/ΣΓΣΨΚ (συνδεόμενα), ΕπΜ/ ΣΓΣΨΚ (επίτιμα). Για τους Οργανισμούς Μέλη οι τίτλου που θα δίνονται είναι: ΟΠΜ/ΣΓΣΨΚ (Οργανισμός Πλήρες Μέλος), ΟΣΜ/ΣΓΣΨΚ (Οργανισμός Συνδεόμενο Μέλος).
 • Τα πλήρη μέλη οργανισμοί μπορούν να αναφέρονται στην ιδιότητα τους ως «Εγγεγραμμένα εκπαιδευτικά Ινστιτούτα στο ΣΓΣΨΚ» και τα συνδεόμενα «Συνδεόμενα εκπαιδευτικά Ινστιτούτα στο ΣΓΣΨΚ».
 • Τα Πλήρη Μέλη έχουν την υποχρέωση να αποδεικνύουν, κάθε χρόνο, ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, με σχετικές βεβαιώσεις.