ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η έδρα του Σωματείου είναι στην επαρχία Λεμεσού και μέχρις ότου αποφασισθεί
διαφορετικά η διεύθυνση του Σωματείου είναι Ελένης Παλαιολογίνας 14Α
Λεμεσός.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ :
1. Η ενεργή συμβολή στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.
2. Η προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ψυχικής νόσου ,
ψυχικής υγείας , ψυχολογίας και συμπεριφοράς του δρώντος υποκειμένου.
3. Η οργάνωση σεμιναρίων , διαλέξεων και συγκεντρώσεων με σκοπό την
ενημέρωση στην έγκυρη και αξιόπιστη Γνωσιακή Συμπεριφορική
Ψυχοθεραπεία.
4. Η προώθηση της νόμιμης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής
κατοχύρωσης του Γνωσιακού Συμπεριφορικού Ψυχοθεραπευτή σε
Παγκύπριο επίπεδο.
5. Η προώθηση και η εκπαίδευση της Γνωσιακής Συμπεριφορικής
Ψυχοθεραπείας , με βάση τους τρόπους και τα μέσα που καταγράφονται
στο Άρθρο 4 και χωρίς η εν λόγω εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται με
οποιονδήποτε τρόπο , ως να οδηγεί ή να αποτελεί μέρος εκπαίδευσης για
απόκτηση ειδικότητας από προσοντούχους Ψυχολόγους ή άλλους
επαγγελματίες.
6. Η προώθηση ενός κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας στο χώρο της
ψυχοθεραπείας.
7. Η ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου με συναφείς ομίλους ,
συνδέσμους και σωματεία τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
8. Η εκπροσώπηση του Σωματείου σε δημόσια , ιδιωτικά , ευρωπαϊκά και
διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς για θέματα ψυχοθεραπείας.
9. Η εκπροσώπηση της Κύπρου σε δημόσια , ιδιωτικά , ευρωπαϊκά και
διεθνή ιδρύματα και οργανισμούς για θέματα ψυχοθεραπείας , σε
συνεργασία και με την σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
10. Η προώθηση της επαγγελματικής συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών
του σωματείου καθώς και με άλλους επαγγελματίες από τον χώρο της
ψυχικής υγείας.
11. Η προώθηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και
προσωπικής ανάπτυξης των μελών του Σωματείου στην Γνωσιακή
Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία , με βάση τους τρόπους και τα μέσα που
καταγράφονται στο Άρθρο 4 και χωρίς η εν λόγω εκπαίδευση να
αντιμετωπίζεται με οποιονδήποτε τρόπο , ως να οδηγεί ή να αποτελεί
μέρος εκπαίδευσης για απόκτηση ειδικότητας από προσοντούχους
Ψυχολόγους ή άλλους επαγγελματίες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Οι πιο πάνω σκοποί του Σωματείου επιδιώκονται με την οργάνωση και
διεξαγωγή :
1. Επαγγελματικών συναντήσεων.
2. Σεμιναριακών εκδηλώσεων.
3. Εξειδικευμένων μελετών.
4. Με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης κρίνεται κατάλληλος.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ
1. ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ : Ιδρυτικό μέλος του Σωματείου δύναται να είναι το
μέλος το οποίο έχει υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο του Σωματείου και
έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και έχει συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας του.
2. ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕΛΗ : Πλήρες μέλος του Σωματείου δύναται να είναι
οποιοδήποτε πρόσωπο ανεξάρτητα εθνικότητας , φύλου ή καταγωγής
που συμφωνεί με τους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου, έχει
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και πληρεί τα κριτήρια όπως
ορίζονται από το Δ.Σ.
Κάθε πλήρες μέλος με την εγγραφή του στο Σωματείο θα καταβάλλει
το ποσό των €80 και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : Εκπαιδευόμενο μέλος δύναται να είναι
οποιοδήποτε πρόσωπο ως ανωτέρω αναφέρεται το οποίο όμως δεν
τηρεί τα απαραίτητα κριτήρια για να μπορεί να εγγραφεί ως πλήρες
μέλος.
Νοείται ότι τα εκπαιδευόμενα μέλη ευθύς με την πλήρωση των
απαραιτήτων κριτηρίων καθίστανται αυτόματα πλήρη.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και αφού προηγουμένως το υποψήφιο μέλος υποβάλει
σχετική αίτηση εγγραφής και καταβάλει και τα σχετικά τέλη όπως
αναφέρονται πιο κάτω.
4. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ : Η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου δύναται με πλειοψηφία των
παρόντων τακτικών μελών να ανακηρύξει σαν επίτιμο μέλος
Σωματείου οποιονδήποτε έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση
των σκοπών του Σωματείου.
5. ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ : Συνδεόμενο μέλος δύναται να είναι
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ασχολείται επαγγελματικά με
οποιοδήποτε κλάδο της ψυχικής υγείας και συμφωνεί με τους σκοπούς
του Σωματείου.
Δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και είναι μέλος του
Σωματείου για προσωπική διεύρυνση σχέσεων και γνώσεων
αναφορικά με την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.
6. ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΛΗ : Προπατορικό μέλος δύναται να είναι
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργάζεται στο χώρο της γνωσιακής
συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας με πολύχρονη πείρα και προσφορά
και δεν πληρεί τα κριτήρια για είναι πλήρες μέλος καθώς δεν υπήρχαν
τα συγκεκριμένα κριτήρια τότε.
Η ιδιότητα του προπατορικού μέλους αποκτάται μετά από απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού προηγουμένως το υποψήφιο
μέλος υποβάλει σχετική αίτηση εγγραφής και καταβάλει και τα σχετικά
τέλη όπως αναφέρονται πιο κάτω.
Έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι με τις προϋπόθεση που
αναφέρεται στο άρθρο 9.

ΑΡΘΡΟ 6

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΥΣ
Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί μέλος του Σωματείου για να θεωρείται
πλήρες είναι τα εξής:
5 χρόνια ελάχιστη εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει βασική εκπαίδευση πρώτου
πτυχίου σε συναφή κλάδο της ψυχικής υγείας, τουλάχιστον 3 ετών και
μετεκπαίδευση στην γνωστική ή/και συμπεριφορική ψυχοθεραπεία που να
πληρεί τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που το πρώτο πτυχίο δεν είναι συναφές, ο αιτητής έχει το
δικαίωμα να εγγραφτεί αφού έχει αποδείξει επαρκή εκπαίδευση στην ΓΣΨ. Το
σωματείο δύναται να ζητήσει επιπλέον εκπαίδευση ή/και πρακτική άσκηση ή/και
εποπτεία, έτσι ώστε να πληρεί τα κριτήρια εγγραφής.
Τα ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης στην Γνωσιακή Συμπεριφοριστική
Ψυχοθεραπεία.
Το πρόγραμμα/τα μετεκπαίδευσης στην ΓΣΨ που έχει παρακολουθήσει το
υποψήφιο μέλος θα πρέπει να έχει/ουν ένα σύστημα αξιολόγησης δεξιοτήτων και
γνώσεων όπου θα εμπεριέχει τουλάχιστον τα πιό κάτω :
Α. Μελέτες, εξετάσεις, έρευνες.
Β. Μελέτη περιστατικού ή ερευνητική διατριβή , ή ερευνητικό άρθρο.
Γ. 2 μελέτες περιστατικού.
Δ. Αναλυτικό αρχείο εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα πρέπει να καλύπτει
• 450 ώρες τουλάχιστο, εκπαίδευσης στην θεωρεία, τις δεξιότητες και τεχνικές
της ΓΣΨ όπως ορίζεται από τον EABCT (εκ των οποίων οι 200 ώρες παρέχονται
απευθείας από εκπαιδευτές γνωστικής ή/και συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας
που έχουν αποδεδειγμένη εκπαίδευση και κλινική εμπειρία σε συμφωνημένο
μετεκπαιδευτικό ή πρόγραμμα σπουδών από το σωματείο.
• 200 ώρες τουλάχιστο , εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης (ολοκλήρωση
τουλάχιστον 8 περιστατικών, εκ των οποίων έστω 3 από αυτά είναι διαφορετικής
φύσεως και για τα οποία τηρήται λεπτομερές αρχείο π.χ. αρχείο θεραπευτή με
σημειώσεις από κάθε συνεδρία ή βίντεο ή cd με ηχογραφημένες τις συνεδρίες ή
αρχείο εποπτείας.)
• 100 ώρες εποπτείας (από γνωστικούς ή/και συμπεριφορικούς ψυχοθεραπευτές)
• 100 ώρες Προσωπική θεραπεία/ Αυτογνωσία
Αυτά είναι τα ελάχιστα κριτήρια και δεν αποκλείει ένα διεθνή οργανισμό που
απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το χρόνο για την επίτευξη των
κριτηρίων εκπαίδευσης με βάση τις δικές του απαιτησεις.
Το διοικητικό συμβούλιου δύναται να τροποποιήσει και/ή επαναπροσδιορίσει τα
παραπάνω κριτήρια κατόπιν ομόφωνης ψηφοφορίας.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ή ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΛΗ
Κάθε οργανισμός ή εταιρία που επιθυμεί την συνεργασία / συνένωση /
ενσωμάτωση και/ή άλλως πως με τον Σύλλογο , θα πρέπει να είναι νόμιμα
εγγεγραμμένος οργανισμός και να έχει μια υπεύθυνη διοικητική δομή και να είναι
συμβατός με τις κατευθυντήριες γραμμές του Σωματείου όπως ορίζονται από το
καταστατικό και το Δ.Σ.
Η κάθε αίτηση προσχώρησης θα υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η
εξέταση της κάθε αίτησης θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ
Η Γενική Συνέλευση μπορεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων πλήρων
μελών του Σωματείου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να
ανακηρύξει σαν Ευεργέτη του Σωματείου οποιοδήποτε πρόσωπο πρόσφερε
δωρεά πέραν των €10.000– και δωρητή οποιοδήποτε πρόσωπο πρόσφερε
δωρεά από €1.000.- μέχρι και €5.000.- για την προώθηση των σκοπών του
Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ / ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
• Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο, ο υποψήφιος θα πρέπει να
υποβάλει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου το
οποίο αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης μέσα σε 30
μέρες από την υποβολή της.
• Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προσβληθεί γραπτώς
μέσα σε 15 μέρες από την υποβολή της.
• Τα τέλη εγγραφής για τα μέλη καθώς επίσης και για κάθε συναφή
οργανισμό που επιθυμεί να συνεργαστεί / ενσωματωθεί στον Σύλλογο ,
καθορίζονται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Τα εκπαιδευόμενα μέλη αφού καλύψουν τα κριτήρια που χρειάζονται
γίνονται πλήρεις χωρίς καταβολή επιπλέον τέλους.

ΑΡΘΡΟ 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ :
Κάθε πλήρες μέλος του Σωματείου δικαιούται :
1. Να μετέχει προσωπικά στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις του
Σωματείου.
2. Να εκλέγει και να εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού.
3. Να μετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
Κάθε εκπαιδευόμενο μέλος του Σωματείου δικαιούται :
1. Να παρακολουθεί δια του αντιπροσώπου του τις τακτικές και έκτακτες
συνελεύσεις του Σωματείου.
2. Να μετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
Κάθε επίτιμο μέλος του Σωματείου δικαιούται :
1. Να μετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
2. Να παρακολουθεί τις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις του Σωματείου.
Κάθε ιδρυτικό μέλος του Σωματείου δικαιούται:
1. Να μετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
2. Να παρακολουθεί τις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις του Σωματείου
3. Να εκλέγει και να εκλέγεται μόνο για τα πρώτα τρία (3) χρόνια από την
σύσταση του Σωματείου.
Κάθε προπατορικό μέλος του Σωματείου δικαιούται :
1. Να μετέχει προσωπικά στις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις του
Σωματείου.
2. Να μετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου.
3. Να εκλέγει και να εκλέγεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού με
την διάφορα σε σχέση με τα άλλα μέλη τα οποία έχουν το δικαίωμα αυτό
ότι η μόνη θέση την οποία το προπατορικό μέλος να μπορεί να διεκδικήσει
να είναι αυτή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ / ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ :
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα πλήρεις μέλη του Σωματείου
που βρίσκονται ταμειακά σε τάξη και που είναι μέλη του Σωματείου δύο (2)
τουλάχιστον μήνες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών, καθώς και όλα τα
ιδρυτικά μέλη.
Του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στερούνται όσα μέλη καθυστερούν
οποιαδήποτε συνδρομή κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών.
Περαιτέρω δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν και όλα τα ιδρυτικά μέλη
για τα πρώτα τρία (3) χρόνια από την σύσταση του Σωματείου. Μετά το πέρας
των τριών χρόνων δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα Ιδρυτικά
Μέλη που πληρούν τα κριτήρια έτσι ώστε να ανήκουν στην κατηγορία των
πλήρων μελών.

ΑΡΘΡΟ 12

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ :
Κάθε μέλος οφείλει :
1. Να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού του Σωματείου , με
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
2. Να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του όπως αυτή καθορίζεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο κάθε χρόνο.
3. Υποχρέωση κάθε πλήρες μέλους είναι η παρουσίαση βεβαιωτικού /
πιστοποιητικού έγγραφου κάθε δυο (2) χρόνια από εγκεκριμένο οργανισμό
για συνέχιση εκπαίδευσης σε κλάδο ψυχοθεραπείας.

ΑΡΘΡΟ 13

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ :
Μέλος διαγράφεται όταν :
• Καθυστερεί αδικαιολόγητα την καταβολή των συνδρομών του για περίοδο
πέραν του ενός χρόνου.
• Υποβάλει γραπτή αίτηση για διαγραφή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Εάν η διαγραφή του είναι αποτέλεσμα πειθαρχικών κυρώσεων όπως
αναφέρεται πιο κάτω.
• Κάθε μέλος δικαιούται εάν το επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σωματείο
κατόπιν γραπτής δήλωσής του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ,
υποχρεούται όμως να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό χρεωθεί εις το
Σωματείο ως συνδρομές και άλλα δια το τρέχον έτος που αποχωρεί.

ΑΡΘΡΟ 14

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ :
• Κάθε μέλος που αρνείται να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του
Καταστατικού του Σωματείου ή με τις αποφάσεις της Γενικής
Συνέλευσης ή που ενεργεί κατά τρόπο που παραβλάπτει τα
συμφέροντα ή την περιουσία του Σωματείου ή ενεργεί κατά τρόπο που
αντιβαίνει τους σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου ή έχει
καταδικασθεί από Δικαστήριο για κακούργημα ή για οποιοδήποτε
αδίκημα ηθικής αισχρότητας υπόκειται στις πιο κάτω κυρώσεις :

Α) Επίπληξη
Β) Προσωρινή διαγραφή για χρονικό διάστημα που αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο
Γ) Μόνιμη διαγραφή
Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από
ακρόαση του επηρεαζόμενου μέλους.
• Κάθε μέλος έχει δικαίωμα προσφυγής εναντίον της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.
• Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θεωρείται τελεσίδικη και εκτελεστή.

ΑΡΘΡΟ 15

ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Κάθε μέλος που διαγράφεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 11 και 12
του παρόντος στερείται όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο
Καταστατικό.
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Το Σωματείο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 7 μελών.
Δικαίωμα εκλογής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχουν τα ιδρυτικά
μέλη ως ανωτέρω στο άρθρο 9 αναφέρεται και τα πλήρεις μέλη του Σωματείου
νοουμένου ότι :
Α) Έχουν εγγραφεί σαν μέλη δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές.
Β) Έχουν τακτοποιημένες τις συνδρομές τους.
Γ) Έχουν υποβάλει γραπτώς την υποψηφιότητά τους στον Γραμματέα του
Σωματείου 48 τουλάχιστον ώρες πριν τις εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 17

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ :
1. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται όπως αναφέρεται πιο πάνω.
2. Ο γραμματέας του Σωματείου μετά την εκπνοή της προθεσμίας των 48
ωρών ετοιμάζει κατ’ αλφαβητική σειρά κατάλογο υποψηφίων , τον οποίο
τοποθετεί στον χώρο που θα διεξαχθούν οι εκλογές.
3. Για την διεξαγωγή των εκλογών , εκλέγεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή
η οποία θα αναλάβει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Τα μέλη της
Εφορευτικής Επιτροπής δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι.
4. Εάν οι υποψηφιότητες είναι μέχρι 7 , τότε οι υποψήφιοι εκλέγονται
αυτόματα.
5. Εάν οι υποψήφιοι είναι πέραν των 7 , τότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.
6. Η εκλογή γίνεται με ψηφοδέλτιο το οποίο διανέμει η Εφορευτική Επιτροπή
και το οποίο φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και τις υπογραφές των
μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατ’
αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων.
7. Η ψηφοφορία γίνεται με την τοποθέτηση έναντι του ονόματος του
υποψηφίου του σημείου : ν ή χ ή +.
8. Ψηφοδέλτιο στο οποίο έχουν ψηφισθεί περισσότεροι από 7 είναι άκυρο.
9. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε
καταμέτρηση των ψήφων και ετοιμάζει πρακτικά αναφορικά με τη
ψηφοφορία και το αποτέλεσμα της.
10. Εκλεγέντες θεωρούνται οι πρώτοι 7 εκ των υποψηφίων που
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους.
11. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή αποφασίζεται με κλήρο.
12. Εάν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι των 7 και περισσότεροι από 4 , η
Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους εν λόγω υποψηφίους σαν
εκλεγέντες. Στην περίπτωση αυτή τα ανακηρυχθέντα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου δύναται σε συνεδρία τους να διορίσουν όσα μέλη
υπολείπονται από άτομα / μέλη του Σωματείου τα οποία κατά την κρίση
τους είναι ικανά να στελεχώσουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
13. Σε περίπτωση που οι υποψηφιότητες είναι λιγότερες των 4 τότε οι εκλογές
αναβάλλονται για 7 ημέρες οπότε ακολουθείται η διαδικασία που
προνοείται στην παρούσα πρόνοια.

ΑΡΘΡΟ 18

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και διαρκεί μέχρι την εκλογή
του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΕΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εάν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση / θέσεις μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου , τα εναπομείναντα μέλη δύναται να διορίσουν άλλους για πλήρωση
των εν λόγω θέσεων από τους επιλαχόντες εάν υπάρχουν.
Σε αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει τις θέσεις με
άτομα που κρίνει το ίδιο σαν κατάλληλα.
Νοείται ότι οι διορισθέντες θα πρέπει να έχουν τα προσόντα των υποψηφίων για
εκλογή όπως προνοείται στο παρόν.
Νοείται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται με βάση τις πρόνοιες του
παρόντος να προβεί σε πλήρωση κενωθεισών πέραν των 2 κατά την διάρκεια
της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 20

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
• Εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή του , το Διοικητικό Συμβούλιο
συνέρχεται και καταρτίζεται σε σώμα :
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι :
I. Πρόεδρος
II. Αντιπρόεδρος
III. Γραμματέας
IV. Ταμίας
V. Εκπρόσωπος Τύπου
VI. Μέλος
VII. Μέλος
• Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να αναθέτει ιδιαίτερα
καθήκοντα σε οποιοδήποτε μέλος του.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ή έκτακτα
όποτε καλείται από τον πρόεδρο ή μετά από αίτηση 2 τουλάχιστον μελών
του.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 3
τουλάχιστον μέλη του.
• Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία. Σε
περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος έχει την νικούσα ψήφο.
• Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται με την υποβολή γραπτής
παραίτησης και εκπίπτει όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρείς (3)
συνεχόμενες συνεδριάσεις.

ΑΡΘΡΟ 21

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :
• Πρόεδρος : Προεδρεύει σε όλες τις συνεδρίες του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων , εποπτεύει την εκτέλεση
των αποφάσεων , εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον οποιασδήποτε
αρχής , αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί τον σύνδεσμο δικαστικώς και
εξωδίκως , συνυπογράφει με τον γραμματέα όλα τα επίσημα έγγραφα
και συνυπογράφει με τον ταμία τις εκδιδόμενες επιταγές.
• Αντιπρόεδρος : Αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει
για οποιοδήποτε λόγο.
• Γραμματέας : Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων , συνυπογράφει
με τον πρόεδρο το διάφορα έγγραφα , διεξάγει την αλληλογραφία του
Σωματείου , είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της σφραγίδας , των
πρακτικών και των λοιπών εγγράφων του Σωματείου.
• Ταμίας : Τηρεί το βιβλίο του ταμείου στο οποίο καταχωρούνται όλες οι
εισπράξεις και πληρωμές. Τηρεί φάκελο στον οποίο φυλάσσονται τα
δικαιολογητικά των αποδείξεων και πληρωμών. Καταθέτει σε
τραπεζικό λογαριασμό οποιοδήποτε ποσό εις πίστη του Σωματείου και
συνυπογράφει με τον πρόεδρο κάθε εκδιδόμενη επιταγή.
• Εκπρόσωπος τύπου : Ενημερώνει τα Μ.Μ.Ε. για αποφάσεις και
δραστηριότητες του Σωματείου και Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΡΘΡΟ 22

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Είναι διμελής επιτροπή που εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από την Γενική Συνέλευση.
Καθήκον της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των λογαριασμών του ταμία
και η υποβολή σχετικής έκθεσης στην Γενική Συνέλευση.
Η Ελεγκτική Επιτροπή πρέπει να είναι ανεξάρτητη και να μην προέρχεται από τα
μέλη του Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 23

ΓΕΝΙΚΗ / ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ / ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου είναι το ανώτατο όργανο
του και αποφασίζει κυριαρχικά πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν το
Σωματείο.
2. Η Γενική Συνέλευση έχει τον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητικού
Συμβουλίου. Δύναται δε, με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων πλήρων
μελών να παύσει συλλογικά το Διοικητικό Συμβούλιο εάν :
• Αποδεδειγμένα παραβιάζει το καταστατικό
• Ενεργεί εναντίον των σκοπών και επιδιώξεων του Σωματείου όπως
καθορίζονται στο καταστατικό.
Σε τέτοια περίπτωση συγκαλείται μέσα σε ένα μήνα Γενική Συνέλευση για
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Υποψήφια μέλη δεν δύναται να
είναι τα παυθέντα, τα οποία όμως δύναται να είναι υποψήφια μέλη μετά
την πάροδο δύο ετών από την παύση τους.
Β. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά τον χρόνο , το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου μετά από προειδοποίηση 15 ημερών.
2. Η τακτική Συνέλευση προεδρεύεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου ο οποίος με τον Γενικό Γραμματέα έχουν την ευθύνη της
τήρησης των πρακτικών.
3. Απαρτία σε κάθε Γενική Συνέλευση αποτελεί το ήμισυ , πλέον ένας των
μελών του Σωματείου. Σε περίπτωση μη απαρτίας , μετά την πάροδο 30
λεπτών από την καθορισμένη ώρα , όσα μέλη παρευρίσκονται αποτελούν
απαρτία.
4. Ημερήσια διάταξη τακτικής Γενικής Συνέλευσης:
i. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ii. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου.
iii. Συζήτηση επί της λογοδοσίας.
iv. Κατάθεση ισολογισμού.
v. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής
vi. Έγκριση ή μη των πεπραγμένων του Δ.Σ.
vii. Υποβολή και έγκριση ψηφισμάτων.
viii. Εξέταση προσφυγών για διαγραφή μελών.
ix. Άσκηση πειθαρχικών κυρώσεων.
x. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής
Επιτροπής.(κάθε 2 χρόνια)

Γ) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν
κριθεί αναγκαίο ή όταν το ζητήσουν εγγράφως είκοσι (20) τουλάχιστον
πλήρη μέλη καθορίζοντας συγχρόνως και το θέμα ή θέματα που θα
συζητηθούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ορίσει τον χρόνο και τον τόπο
της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το αργότερο μέσα σε 7
ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης.
3. Των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου , τα δε πρακτικά τηρεί ο γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από :
• Συνδρομές
• Χορηγίες
• Δωρεές
• Σεμινάρια
• Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κατά την κρίση του Διοικητικού
Συμβουλίου κρίνεται κατάλληλος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Σύναψη δανείων μπορεί να γίνει μόνο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Οι οικονομικοί πόροι του Σωματείου διατίθενται για τους πιο κάτω σκοπούς :
• Για την πληρωμή εξόδων για την διοργάνωση εκδηλώσεων
• Για την πληρωμή εξόδων για την διοργάνωση σεμιναρίων , δεξιώσεων κτλ
• Για την πληρωμή εξόδων σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες , νομικές
συμβουλές κτλ
• Για την πληρωμή οποιονδήποτε εξόδων για την προώθηση των σκοπών
και επιδιώξεων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑ
Το Σωματείο έχει έμβλημα και σφραγίδα. Το έμβλημα είναι ένα δέντρο το οποίο
αποτελείτε από πολλά κλαδιά , ο κορμός μοιράζεται στην μέση ανοίγει το δέντρο
και γίνονται δύο δέντρα με κοινό κορμό και το σχήμα των δέντρων μοιάζουν με
δύο πρόσωπα τα οποία είναι το ένα απέναντι στο άλλο.

ΑΡΘΡΟ 28

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :
• Για την τροποποίηση του καταστατικού συγκαλείται ειδική καταστατική
γενική συνέλευση η οποία βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται πέραν
του 50% των τακτικών μελών.
• Για την λήψη απόφασης για καταστατική αλλαγή απαιτείται συναίνεση ¾
των παρόντων μελών , εκτός για την τροποποίηση των σκοπών του
Σωματείου απαιτείται συναίνεση ¾ του συνόλου των μελών.
• Οι λοιπές πρόνοιες του παρόντος καταστατικού που αφορούν τις Γενικές
Συνελεύσεις ισχύουν και εφαρμόζονται και επί καταστατικών συνελεύσεων.

ΑΡΘΡΟ 29

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :
• Το Σωματείο παραμένει προσηλωμένο στις αρχές και τους σκοπούς του.
Είναι ακομμάτιστο και ουδεμία ανάμειξη έχει στην πολιτική.
• Εάν για οποιονδήποτε θέμα δεν υπάρχει ρητή πρόνοια στο καταστατικό ,
το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να επιλαμβάνεται τούτου πάντοτε μέσα
στα πλαίσια των σκοπών , των αρχών και επιδιώξεων του Σωματείου
όπως καθορίζονται στο καταστατικό.
• Η αρμοδιότητα για την τελική ερμηνεία των προνοιών του καταστατικού
ανήκει στην Γενική Συνέλευση.
• Για την πιο εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου , το Διοικητικό Συμβούλιο
δύναται να εκδίδει κανονισμούς.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου δύναται να συστήνει κατά την
κρίση του επί μέρους επιτροπές οι οποίες να ενεργούν και επιλαμβάνονται
θεμάτων που το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε καθορίσει.

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΑΛΥΣΗ :
• Το Σωματείο διαλύεται αν ο αριθμός μελών του μειωθεί κάτω των 20
ατόμων.
• Διαλύεται επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκροτείται
ειδικά για το σκοπό αυτό , με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία του
συνόλου των μελών του Σωματείου.
• Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου , αφού διευθετηθούν τυχόν χρέη
και υποχρεώσεις του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται σε άλλα
Σωματεία Ψυχοθεραπείας ή φιλανθρωπικά ιδρύματα που αποφασίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο.
• Σε 14 ημέρες από την απόφαση για διάλυση , στέλλεται στον έφορο
Σωματείων γνωστοποίηση διάλυσης που υπογράφεται από το Γραμματέα
και τον Ταμία.
Ημερομηνία 25/09/2014