ΣΓΣΨΚ

Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με την είσοδο σας ή/και τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, www.cacbp.com, (στο εξής η “Ιστοσελίδα”) θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει πλήρως με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Συνδέσμου Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου (στο εξής “ΣΓΣΨΚ”), η οποία έχει επίσης δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα, καθώς και με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των κειμένων και λοιπού περιεχομένου (στο εξής οι “Πληροφορίες”) αποτελούν – εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά – πνευματική ιδιοκτησία του ΣΓΣΨΚ. Οποιαδήποτε αποθήκευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, προώθηση ή χρήση των Πληροφοριών, μερική ή ολική, ηλεκτρονική ή άλλης μορφής, επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη ρητή γραπτή εξουσιοδότηση του ΣΓΣΨΚ.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ:

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο:

  • Ο ΣΓΣΨΚ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σχετικά με το πόσο επίκαιρες, ακριβείς, ορθές ή ποιοτικές είναι οι Πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται «ως έχουν».

  • Ο ΣΓΣΨΚ εξαιρούνται από οποιαδήποτε και όλες τις αξιώσεις για ευθύνη, χρεώσεις, έξοδα ή/και αποζημιώσεις, είτε υλικές είτε άυλες, που έχουν προκληθεί είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση ή τη μη χρήση των Πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με τη χρήση λανθασμένων ή ελλιπών Πληροφοριών, είτε μέσω ή σε σχέση με την πρόσβαση ή/και τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της άμεσης απώλειας, της απώλειας κερδών (είτε εάν αυτή ήταν αναμενόμενη ή/και επήλθε κατά τη φυσική πορεία των πραγμάτων) ή οποιασδήποτε άλλης άμεσης ή έμμεσης επακόλουθης ή παρεπόμενης ζημιάς.

Ο ΣΓΣΨΚ διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να διαγράφει κομμάτια από τις σελίδες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Πληροφοριών, χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση σχετικά με αυτό ή να αναστείλει τη δημοσίευση προσωρινά ή διά παντός.

2. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ:

Η Ιστοσελίδα δύναται, κατά καιρούς, να περιέχει παραπομπές ή/και σύνδεσμους από και προς άλλες τρίτες ιστοσελίδες που μπορεί να ενδιαφέρουν (στο εξής οι “Άλλες Ιστοσελίδες”). Εάν ανατρέξετε σε κάποια από αυτές ή ακολουθήσετε κάποιο σύνδεσμο σε οποιαδήποτε από τις Άλλες Ιστοσελίδες, αυτό σημαίνει ότι έχετε βγει από την Ιστοσελίδα και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο ΣΓΣΨΚ δεν έχει οποιοδήποτε έλεγχο πάνω στις εν λόγω Άλλες Ιστοσελίδες και ούτε τις κατέχει ή/και τις διατηρεί. Ο ΣΓΣΨΚ δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή/και ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται και αποποιείται οποιαδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις ή ευθύνες για το περιεχόμενο και το υλικό που παρέχεται στις Άλλες Ιστοσελίδες και για την προστασία και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των προσωπικών σας δεδομένων που μπορεί να παράσχετε κατά την επίσκεψη σας στις Άλλες Ιστοσελίδες. Τα μέρη που κατέχουν και διατηρούν ή/και συνδέονται με τις Άλλες Ιστοσελίδες έχουν την πλήρη ευθύνη, είτε αστική είτε ποινική, για την ασφάλεια, νομιμότητα ή αξιοπιστία των περιεχομένων της ιστοσελίδας τους και των υπηρεσιών τους, χωρίς ο ΣΓΣΨΚ να έχει οποιαδήποτε και καμιά ευθύνη.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ:

Σε όλες τις δημοσιεύσεις στην Ιστοσελίδα, ο ΣΓΣΨΚ θα προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα που συνδέονται με τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τις βιντεοακολουθίες και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιεί γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα που δημιουργούνται από τον ίδιο το δημιουργό ή να στρέφεται σε γραφικά, αρχεία ήχου, βιντεοακολουθίες και κείμενα για τα οποία δεν απαιτείται άδεια. Όλες οι εμπορικές επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στη διαδικτυακή παρουσία και που ίσως να προστατεύονται από τρίτους θα υπόκεινται χωρίς περιορισμούς στις διατάξεις της υφιστάμενης ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του αντίστοιχου καταχωρημένου ιδιοκτήτη. Δεν μπορεί να συναχθεί από μια απλή αναφορά ότι τα εμπορικά σήματα δεν προστατεύονται από τα δικαιώματα τρίτων μερών.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Η επεξεργασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, του ονόματος και της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης, που υποβάλλετε στο ΣΓΣΨΚ μέσω της Ιστοσελίδας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΣΓΣΨΚ. Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και των ισχύοντων Κυπριακών νόμων και κανονισμών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ΣΓΣΨΚ, με αριθμό μητρώου 4228 στη διεύθυνση Τ.Θ.24577, Λευκωσία, Κύπρος,.

5. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Ο ΣΓΣΨΚ διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να διαμορφώσει με άλλο τρόπο την παρούσα αποποίηση ευθύνης και εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε και να μπαίνετε στην Ιστοσελίδα μετά από την ημερομηνία μιας τέτοιας τροποποίησης, συμπλήρωσης ή άλλης διαμόρφωσης αυτό θα εκλαμβάνεται ως άνευ όρων αποδοχή της από εσάς.

6. ΝΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα πρέπει να θεωρείται μέρος της διαδικτυακής παρουσίας στην οποία γίνεται αναφορά σε αυτή τη σελίδα. Εάν κάποια κομμάτια ή μεμονωμένες διατυπώσεις στην παρούσα αποποίηση ευθύνης δεν είναι πλέον συμβατά ή δεν είναι πλέον απολύτως συμβατά με την υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα κομμάτια του εν λόγω κειμένου και της παρούσας αποποίησης ευθύνης θα παραμείνουν ανεπηρέαστα από μια τέτοια ασυμβατότητα σε ότι αφορά το περιεχόμενο και την εγκυρότητά τους.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης καθώς και η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Κύπρου και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ως αποτέλεσμα αυτής ή αναφορικά με αυτήν θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κυπριακών δικαστηρίων.